עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש בנושאי חינוך, ביטחון, מנהיגות, ערכים, אסטרטגיה וחדשנות.
"כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).